International Conference on Structural Engineering and Computational Mechanics
August 25 - 27, 2017       Guangzhou, China 
Invited Speakers

Yang, Jian. Shanghai Jiao Tong University

Yan, Dongming. Zhejiang University

Song, Guquan. Nanchang University

Xian, Guijun. Harbin Institute of Technology

Li, Luxian. Xi'an Jiao Tong University

Zhou, Hongyuan. Beijing University of Technology

Wang, Xin. Southeast University

Teng, Jun. Harbin Institute of Technology, Shenzhen

Gao, Tong. Northwestern Polytechnical University

Lu, Xinzheng. Tsinghua University

Ding, Hua.  Institute of Industry Technology, Guangzhou & Chinese Academy of Sciences

Han, Qinghua. Tianjin University

Chen, Guangming. Guangdong University of Technology

Wang. Xin. Guangdong University of Technology

Hu, Ying. Chongqing University

Tao, Yi. Xi'an University of Building Technology